02
juli

Algemene leden vergadering 2020

Aanvang: 20:30

Algemene leden vergadering 2020

Algemene Leden Vergadering CV De Dwarsliggers Seizoen 2019-2020

Datum: Donderdag 2 juli 2020
Aanvang: vanaf 20.30 uur in Grote zaal Maldensteijn (zodat we de 1,5 meter afstand kunnen handhaven.)
Vanaf 20.00 uur liggen alle stukken ter inzage in de zaal.
Entree is alleen voor de leden van cv. de Dwarsliggers.

Agendapunten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen en correspondentie
 3. Notulen ALV d.d. 21 mei 2019
 4. Jaarverslag van secretaris
 5. Corona en Carnaval 2020-2021
 6. Financieel jaarverslag
 7. Kascontrole en benoeming kascommissie
 8. Presentielijst
 9. Vaststellen contributie en entreeprijzen 2020-2021
 10. Vaststellen begroting 2020-2021
 11. Agenda carnavalsactiviteiten 2020-2021
 12. Statutenwijziging
 13. Bestuursverkiezing
  Aftredend en niet herkiesbaar: Teun Castelijn
  Aftredend en wel herkiesbaar: Marijke Vredebregt
  Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de ALV aanmelden bij het secretariaat, onderbouwd door een handtekeningenlijst van minimaal 5 leden van de CV (formulier verkrijgbaar via secretariaat)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting