Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dwarsliggers.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door c.v. de Dwarsliggers Malden. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 • Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
 • U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van c.v. de Dwarsliggers Malden is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij c.v. de Dwarsliggers Malden.
 • Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met c.v. de Dwarsliggers Malden te mogen claimen of te veronderstellen.
 • c.v. de Dwarsliggers Malden streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. c.v. de Dwarsliggers Malden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen c.v. de Dwarsliggers Malden en bezoekers van al haar evenementen.

 • Legitimatie verplicht.
 • c.v. de Dwarsliggers Malden voert een zero-tolerance-beleid op het gebied van drugs, wapens, agressie, bedreiging, samenscholing, ongewenste intimiteiten, discriminatie, racisme en dronkenschap.
 • Het is voor een ieder verboden om binnen te roken. Overtreding kan leiden tot uitzetting van het evenement.
 • Het is niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement:
 • (alcoholhoudende) dranken, voedsel, drugs, glaswerk, blik, spuitbussen, confetti shooters, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • De organisatie kan personen bij wangedrag de toegang weigeren of verwijderen van de plaats van het evenement.
 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers. Tevens is de organisatie niet aansprakelijk voor het verlies van goederen.
 • Tijdens evenementen kunnen opnames gemaakt worden. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie of het evenement mee naar buiten te nemen.
 • Verder zijn alle geschreven en ongeschreven regels van toepassing

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.dwarsliggers.nl op deze pagina.