24
mei

Algemene ledenvergadering

Aanvang: 20:30

Algemene ledenvergadering

Bij deze nodigt het bestuur van CV de Dwarsliggers u van harte uit op de Algemene Leden Vergadering. Donderdag 24 mei 2018 Aanvang: 20.30 uur in Maldensteijn.

Inzage stukken vanaf 20.00 uur

Concept Agenda

• Opening door de voorzitter

• Mededelingen en correspondentie

• Notulen ALV dd. 18-05-2017

• Jaarverslag • Financieel verslag

• Kascontrole en benoeming kascommissie

• Presentielijst

• Wijziging Statuten en Huishoudelijk Reglement

• Vaststellen contributie en entreeprijzen 2018 – 2019

• Vaststellen begroting 2018 – 2019

• Agenda carnavals activiteiten 2018 – 2019

• Bestuursverkiezing: wie zijn aftredend en herkiesbaar?-

Aftredend en niet herkiesbaar: Roy Kersten-

Aftredend en wel herkiesbaar: Astrid Stevens- Aftredend en wel herkiesbaar: Eef Peters voor de functie voorzitter

• De volgende personen hebben zich kandidaat gesteld:- voor de functie bestuurslid

 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 3 dagen voor de ALV aanmelden bij het secretariaat, onderbouwd door een handtekeningenlijst van minimaal 5 leden van de CV (formulier verkrijgbaar via secretariaat).

• Rondvraag

• Sluiting